REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA OD 450 ZŁ W UNIFORMSY.PL”

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa od 450 zł w uniformsy.pl” jest firma Jullita Fashion Med Aneta Czekierda, działająca pod adresem: ul. W. Witosa 16, 37-710 Żurawica, NIP: 795-183-16-55, będąca właścicielem marki o tej samej nazwie zwana dalej: Organizator lub Uniformsy.
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.uniformsy.pl
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§2
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.01.2024r. i trwa do odwołania.
 2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 450 zł i wybranie sposobu przygotowanie przesyłki Paczkomat InPost.
 4. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przygotowania przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z przygotowaniem wysyłki zamówionego przez siebie towaru.
 5. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 450 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu przygotowania wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 10. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowe przygotowanie wysyłki) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3
REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail shop@uniformsy.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 450 zł w uniformsy.pl” jest publicznie dostępny na stronie: https://uniformsy.pl/strona/8-darmowa-dostawa-powyzej-450-zl
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem: https://uniformsy.pl/strona/8-darmowa-dostawa-powyzej-450-zl
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://uniformsy.pl/strona/2-regulamin-sklepu  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2024 r. i obowiązuje do odwołania.