Postanowienia wstępne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  a. Wydawca - JULLITA FASHION MED Aneta Czekierda z siedzibą w Żurawicy przy ulicy Wincentego Witosa 16
  b. E-sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.uniformsy.pl
  c. Bon Upominkowy Uniformsy - karta oraz zawarta na niej wartość pieniężna w PLN, które stanowią bon towarowy wydana na Nabywcę, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w E-sklepie
  d. Nabywca - osoba, która w e-sklepie dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy bon upominkowy uprawniającą do dokonania zakupów w e-sklepie i sklepach stacjonarnych, na kwotę równą wartości bonu,
  e. Użytkownik - posiadacz bonu upominkowego, upoważniony do jego realizacji w e-sklepie i sklepach stacjonarnych,
  f. Produkty - rzeczy oferowane do sprzedaży przez Wydawcę.
 2. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wydawania Bonów upominkowych potwierdzających uprawnienie Nabywcy/Użytkownika do pokrycia ceny/obniżenia ceny za produkty sprzedawane przez Wydawcę w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych, w kwocie w nim określonej oraz we wskazanym terminie.

Zasady wydawania Bonów upominkowych

 1. Sprzedaż Bonów upominkowych prowadzona jest wyłącznie w e-sklepie pod adresem www.uniformsy.pl
 2. Warunkiem wydania Bonu upominkowego jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości jego wartości + ewentualne koszty wysyłki.
 3. Opłatę za przesyłkę Bonu upominkowego ponosi Nabywca.
 4. Zakup Bonu upominkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu upominkowego w kwocie zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania go do realizacji w e-sklepie i sklepach stacjonarnych.
 6. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej zadeklarowanej wartości Bonu upominkowego oraz do realizacji Bonu upominkowego w e-sklepie i sklepach stacjonarnych przez Nabywcę lub Użytkownika w okresie jego ważności.
 7. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę po dokonaniu zakupu wybranego Bonu upominkowego przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania i wysłania Bonu upominkowego.

Wartość vouchera

 1. Wartość Bonu upominkowego wyrażona jest w PLN i uprawnia do skorzystania z rabatu w niższej, takiej samej lub wyższej kwocie.
 2. Wydawca oferuje do sprzedaży Bony o wartości: 100 zł, 200 zł i 300 zł.
 3. Każdy Bon upominkowy posiada swój unikatowy numer, wartość oraz termin ważności.
 4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Bon upominkowy zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy od daty jego wydania. W momencie wydania Bonu upominkowego Nabywcy, następuje jego automatyczna aktywacja.
 6. Okres ważności Bonu upominkowego nie może zostać przedłużony.

Sposób użycia Vouchera

 1. Bon upominkowy może być realizowana e-sklepie Uniformsy Med&Beauty Wear pod adresem www.uniformsy.pl lub w sklepach stacjonarnych Wydawcy w Rzeszowie, Krakowie lub Katowicach.
 2. Klient, realizując Bon upominkowy podaje jego unikatowy numer w prawej części podsumowania zamówienia, klikając w link "Masz kod promocyjny?". Po zatwierdzeniu, wartość koszyka zakupowego zostanie pomniejszona o kwotę Bonu upominkowego.
 3. Jeśli wartość wskazana na Bonie upominkowym przekracza wartość dokonanych zakupów, pozostałe środki nie podlegają zwrotowi w gotówce lub innej formie.
 4. Jeśli wartość zakupionych produktów jest wyższa od wartości Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 5. Koszt wysyłki nie jest uwzględniana w wartości Bonu i każdorazowa należy ją opłacić.
 6. Zniżka związana z Bonem upominkowym obowiązuje od ceny regularnej produktów. W przypadku cen promocyjnych, specjalnych lub okolicznościowych, zniżka będzie obliczana od ceny regularnej z wyłączeniem tych zniżek.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 8. Utrata, zagubienie Bonu upominkowego lub nieznajomość kodu upoważniającego do otrzymania rabatu a zapisanego na Bonie upominkowym oznacza utratę możliwości skorzystania z Bonu upominkowego bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.

Zwroty i reklamacje

 1. Bon upominkowy nie podlega zwrotom ani reklamacjom.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Bonów upominkowych zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2021 roku i obowiązuje w odniesieniu do Bonów upominkowych aktywowanych w i po tej dacie.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uniformsy.pl/strona/9-bon-upominkowy-uniformsy